Нові педагогічні технології в роботі з обдарованими учнями: система очно-дистанційного навчання

Інноваційні освітні процеси й розвиток інформаційно-комунікаційних технологій дозволяють модернізувати та підвищити ефективність навчально-виховного процесу, автоматизувати й технологізувати його. Завдяки інтеграції інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес з’явились передумови впровадження й розвитку дистанційної освіти, яка базується на використанні інформаційних і телекомунікаційних технологій. Така форма навчання дозволяє підвищити ефективність роботи з обдарованою учнівською молоддю.

Дослідженню стану та перспектив розвитку дистанційної освіти присвячені роботи зарубіжних учених (Дж. Андерсон, Е. Доунс, Т. Едвард, К. Кларк, Дж. Мюллер, А. Огур, М. Рід, Р. Філіпс, К. Хантер, Д. Якобсен та ін.). Низку досліджень російських учених присвячено вивченню теорії та практиці дистанційного навчання (О. Андрєєв, М. Бухаркіна, Б. Гершунський, В. Кашицин, В. Кінелев, М. Моісеєва, В. Овсянніков, Є. Полат, В. Солдаткін, А. Хуторський, С. Щенніков та ін.). Серед вітчизняних науковців, які розробляють науково-педагогічні основи дистанційної освіти, слід відзначити В. Бикова, П. Дмитренка, Г. Козлакову, Н. Корсунську, В. Кухаренка, В. Олійника, В. Рибалку, С. Сазанова, В. Стефаненка, П. Таланчука, О. Третяка та ін.

В. Стефаненко вважає, що дистанційне навчання дозволяє забезпечувати високий рівень інтерактивності навчання, що є одним з основних показників якості цієї системи. Інтерактивність у дистанційному навчанні зумовлює необхідність індивідуального підходу до тих, хто навчається, а також технічне забезпечення інтерактивності комунікацій. Це потребує визначення таких критеріїв індивідуалізації, які сприятимуть підвищенню результативності навчання на відстані [7].

Дистанційне навчання трактується як цілеспрямований процес взаємодії між собою всіх суб’єктів навчання на всіх етапах навчання, незалежно від їх розташування в просторі й часі, який базується на використанні широкого спектра традиційних засобів і засобів інформаційно-комунікаційних технологій та реалізується в певній дидактичній системі. На думку О. Хмель, дистанційна освіта – це система, в якій реалізуються процеси дистанційного навчання, виховання і, як результат, розвиток особистості з позитивними якостями з точки зору суспільства, держави та загальнолюдських цінностей [8].

Дидактика дистанційного навчання в Україні, за визначенням Д. Бодненка, являє собою сукупність ідей, поглядів, уявлень, авторських шляхів, що спрямовані на тлумачення навчального процесу в системі дистанційного навчання [3].

В. Олійником сформульовано основні принципи побудови дистанційної технології навчання: принцип пріоритетності психолого-педагогічних, соціальних та санітарно-гігієнічних підходів; принцип модульного підходу до відбору та конструювання змісту дистанційного навчання, його програмно-методичного забезпечення та організації навчального процесу; принцип максимально можливої інтеграції змісту дистанційного навчання; принцип формування інформаційного середовища відповідно до цілей, завдань та моделей дистанційного навчання; принцип підготовленості особистості (принцип стартового рівня) до дистанційного навчання; принцип активного зворотного зв'язку [6].

Мета статті – висвітлити особливості організації очно-дистанційного навчання обдарованої учнівської молоді.

Дистанційне навчання реалізується, в основному за технологіями дистанційного навчання через мережу Інтернет. Технології дистанційного навчання складаються з педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій та технологій дистанційного навчання.

Педагогічні технології дистанційного навчання – це технології опосередкованого активного спілкування викладачів із учнями з використанням Інтернету та методології індивідуальної роботи учнів з структурованим навчальним матеріалом, поданим у електронному вигляді.

Характерними рисами дистанційного навчанняєгнучкість, модульність, паралельність, економічність, технологічність, соціальна рівність, нова роль викладача.

Для організації роботи з обдарованими учнями доцільно створювати курси в умовах Інтернет-середовища на базі інтерактивних підручників, електронних книг, відео уроків тощо. В основі створення і супроводу таких курсів лежить вільно поширювана система побудови освітнього контенту Moodle (Modular Object - Oriented Dynamic Learning Environment). Цей програмний продукт побудований відповідно до стандартів інформаційних навчальних систем. Програмне забезпечення Moodle є:

 • інтероперабельним, тобто забезпечує можливість взаємодії різних систем;
 • використовується багаторазово, підтримує можливість багатократного використання компонентів системи, що підвищує її ефективність;
 • адаптивним, тобто включає інформаційні технології, що розвиваються без перепроектування системи і має вбудовані методи для забезпечення індивідуалізованого навчання;
 • довговічним, тобто відповідає розробленим стандартам і надає можливість вносити зміни без тотального перепрограмування;
 • доступним, надає можливість працювати з системою з різних місць (локально і дистанційно, з учбового класу або вдома);
 • програмні інтерфейси забезпечують можливість роботи учням різного освітнього рівня, різних фізичних можливостей (включаючи інвалідів), різних культур;
 • економічно доступним, оскільки Moodle поширюється безкоштовно.

Система дистанційного навчання (СДН) Moodle проектувалася відповідно до педагогіки соціального конструктивізму, яка включає спільну роботу, активне навчання, критичну рефлексію. Простий, ефективний, сумісний з більшістю браузерів інтерфейс не вимагає спеціальних навичок роботи. Система проста в установці на будь-яку платформу, яка підтримує мову PHP, також потрібно наявність СУБД MySQL або PostgreSQL. Курси можуть бути розбиті на категорії, по їх назвах може проводитися пошук, що дає можливість використання великої кількості курсів в системі. Істотна увага приділена безпеці системи (зберіганню паролів, обробці цих форм, зберіганню даних). Багаторівнева підсистема тем дозволяє гнучко змінювати зовнішній вигляд системи. Інтерфейс системи має переклад більш ніж 70 різних мов. Код розроблений на PHP під ліцензією GPL, що дозволяє змінювати його для своїх потреб.

Підсистема управління користувачами розроблена з метою мінімального залучення адміністратора. Підтримується ряд модулів аутентифікації, що дозволяють легко інтегрувати Moodle з існуючими системами, можлива безпечна аутентифікація через https. На рівні системи користувачеві може бути призначена роль адміністратора, розробника курсів або звичайного користувача. На рівні курсів – роль викладача (з можливістю редагування курсу або без) і роль учня. Реєстрація на курси може бути автоматизована за допомогою різних модулів і засобів реєстрації (LDAP, зовнішня БД, текстовий файл, мета-курсы), може управлятися безпосередньо викладачами [1, 2].

У системі Moodle існує три типи форматів курсів: форум, структура (учбові модулі без прив'язки до календаря), календар (учбові модулі з прив'язкою до календаря). Курс може містити довільну кількість ресурсів (веб-сторінки, книги, посилання на файли, каталоги) і довільну кількість інтерактивних елементів курсу. До таких елементів відносяться:

 1. Wiki. Дозволяє створювати документ декількома людьми відразу за допомогою простої мови розмітки прямо у вікні браузеру, тобто з його допомогою учні можуть працювати разом, додаючи, розширюючи і змінюючи вміст. Попередні версії документу не видаляються і можуть бути у будь-який момент відновлені.
 2. Анкети. Надають декілька способів обстеження, які можуть бути корисні при оцінюванні і стимулюванні навчання в дистанційних курсах.
 3. Глосарій. Дозволяє створити основний словник понять, використовуваних програмою, а також словник основних термінів кожної лекції.
 4. Завдання. Вимагають від учнів підготовку відповіді в електронному вигляді (у будь-якому форматі) і завантажити її на сервер.
 5. Опитування. Дозволяє проводити голосування серед учнів, це може бути корисним в якості швидкого опитування, щоб стимулювати мислення або знайти загальну думку в процесі дослідження проблеми.
 6. Пояснення. Цей елемент дозволяє розміщувати текст і графіку на головну сторінку курсу. За допомогою такого напису можна пояснити призначення якої-небудь теми, тижня або використовуваного інструменту.
 7. Тести. Цей елемент дозволяє учителеві створити набір тестових питань. Питання можуть бути в закритій формі (множинний вибір), з вибором, на відповідність, припускати коротку текстову відповідь, а також числовий або обчислюваний. Усі питання зберігаються в базі даних і можуть бути згодом використані знову в цьому ж курсі (чи в інших).
 8. Урок (лекція). Подає навчальний матеріал у цікавій і гнучкій формі. Він складається з набору сторінок. Кожна сторінка зазвичай закінчується питанням, на якого учня повинен відповісти. Залежно від правильності відповіді учень переходить на наступну сторінку або повертається на попередню.

Практично в усіх ресурсах і елементах курсу для полів введення використовується зручний і інтуїтивно зрозумілий WYSIWYG HTML редактор, крім того, існує можливість введення формул у форматі TeX або Algebra. За допомогою фільтрів системи на усіх сторінках курсу здійснюється автоматичне створення посилань на існуючі ресурси і записи глосаріїв. Для усіх елементів курсу можливе оцінювання, у тому числі по довільним, створеним викладачем, шкалам. Усі оцінки можуть бути переглянуті на сторінці оцінок курсу, яка має різні налаштування. Для курсу існує зручна сторінка перегляду останніх змін у курсі, де за вибраний проміжок часу викладач може побачити нових зарахованих студентів, нові повідомлення у форумах, закінчені спроби проходження тестів і інших елементів курсу. Крім того, на сторінці виконаних дій можна детально проглянути, які дії виконувалися в курсі різними учасниками.

Одним з важливих компонентів цього інформаційно-освітнього середовища є комунікаційний. Основними засобами, що дозволяють слухачам курсів спілкуватися зі своїми тьюторами, а також між собою, є такі: форум (загальний для усіх учнів на головній сторінці програми, а також різні приватні форуми); електронна пошта; обмін вкладеними файлами з викладачем (усередині кожного курсу); чат; обмін особистими повідомленнями [4, 5].

Таким чином, система Moodle дозволяє реалізувати всі основні механізми спілкування: перцептивний (відповідає за сприйняття один одного); інтерактивний (відповідає за організацію взаємодії); комунікативний (відповідає за обмін інформацією).

Слід наголосити, що процес навчання з використанням модульного об'єктно-орієнтованого динамічного навчального середовища має ряд переваг, що дозволяють реалізувати основні методичні принципи: великий мотиваційний потенціал; конфіденційність;великий рівень інтерактивності навчання;відсутність страху зробити помилку;можливість багаторазового повторення матеріалу;модульність;динамічність доступу до інформації;доступність;наявність постійно активної довідкової системи;можливість самоконтролю;відповідність принципу розвиваючого навчання;індивідуалізація;забезпечення наочності і багатоваріантність представлення інформації.

Усі перераховані властивості цієї системи допомагають вирішити одне з основних завдань сучасної освіти – формування в учнів ключової ІКТ-компетентності.

Висновки. Аналізтеоретичних досліджень організації роботи з обдарованою учнівською молоддю та вивчення сучасного стану порушеної проблеми дозволили зробити висновки про те, що необхідно оперативно реагувати на тенденції та перспективи розвитку галузі й досягнення педагогічної науки.

Навчальний процес повинен бути мобільним і динамічним, доцільним є використання інноваційних форм роботи з обдарованою учнівською молоддю (дистанційне навчання), що дозволить врахувати індивідуальні й фізіологічні особливості та навчально-пізнавальні можливості учнів.

Перевагами дистанційного навчання є такі: відсутність жорстких рамок і вимог присутності на заняттях; самостійна організація часу, призначеного на навчання; можливість навчання в довільний час; необмежений доступ до дидактичних матеріалів; зручний контакт з викладачем; відсутність витрат на транспорт і проживання; можливість використовувати особистісно-орієнтований підхід на всіх етапах навчання.

Проте слід визначити й недоліки дистанційної форми навчання: відсутність безпосереднього контакту з викладачем, обмежена можливість проведення практичних занять, обов'язковість і необхідність великої самодисципліни і самоорганізації, доступ до Інтернету, необхідність розробки дидактичних матеріалів в електронному вигляді.

До проблемних питань моделі інтеграції очної і дистанційної форм навчання відносимо такі:

 • Які види діяльності учнів доцільно зберегти в очній формі, а які можна перенести на дистанційну?
 • Які теми доцільно перенести на дистанційну форму, а які необхідно залишити для очної форми навчання?
 • Яким чином і за допомогою яких інформаційних технологій, мультимедіа доцільно з педагогічної точки зору структурувати зміст навчання, що виноситься на дистанційну форму? Які при цьому передбачається розв’язати дидактичні задачі?
 • Як організувати контроль та тестування видів діяльності, що виконують учні дистанційно?
 • Як найбільш ефективно організувати поєднання очних і дистанційних видів взаємодії учнів з викладачем, з іншими учнями відповідно до основних принципів концепції навчання, що використовується?

На нашу думку, інтеграція очної та дистанційної форм навчання обдарованої учнівської молоді дозволить скористатися перевагами та компенсувати недоліки дистанційного навчання.

         Література:

 1. Андреев А.В.Практика электронного обучения с использованием Moodle / Андреев А.В., Андреева С.В, Доценко И.Б. – Таганрог: ТТИ ЮФУ, 2008. – 146 с.
 2. Анисимов А.М. Работа в системе дистанционного обучения Moodle : [учебн.пособ.] / А.М.Анисимов.– Харьков : ХНАГХ, 2009. – 292 с.
 3. Бодненко Д. М. Підготовка викладачів вищого навчального закладу до здійснення дистанційного навчання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти» / Д. М. Бодненко. − К., 2008. − 20 с.
 4. Гаевская Е. Г. Система дистанционного обучения MOODLE: методические указания для практических занятий: [учебн. пособ.] / Е. Г. Гаевская. – СПб.: Ф-т филологии и искусств СПбГУ, 2007. – 26 с.
 5. Мясникова Т.С. Система дистанционного обучения MOODLE /   МясниковаТ.С., МясниковС.А. – Харьков : ХНАГХ,2008 – 232 с.
 6. Олійник В. В. Організаційно-педагогічні основи дистанційної освіти і навчання : Організаційно-педагогічне дослідження / В. В. Олійник − К. : ЦІППО, 2001. − 36 с.
 7. Стефаненко П. В. Теоретичні і методичні засади дистанційного навчання у вищій школі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти» / П. В. Стефаненко. − К., 2002. − 37 с.
 8. Хмель О.В. Дидактичні умови організацій дистанційного навчання студентів фізико-математичних факультетів педагогічних університетів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.09 «Теорія навчання» / О. В. Хмель. − К., 2006. − 20 с.
 9. Moodle.org

Олена Олексіївна Сокуренко,
кандидат педагогічних наук, доцент,
завідувач Миколаївського регіонального центру
Інституту обдарованої дитини НАПН України

Олександр Олександрович Нотич,
методист лабораторії інноваційного розвитку
та дистанційної освіти Миколаївського обласного
інституту післядипломної педагогічної освіти

   
   
   

Опитування  

Як Ви дізнались про Центр обдарованої дитини?

Інформація на сайті МОІППО - 53.5%
Передача по телебаченню - 6.3%
Інформація в газеті - 7.1%
Порадили колеги або друзі - 18.9%
Випадково - 14.2%

Всього голосів:: 127
Голосование по этому опросу закончилось в: 15 трав. 2015 - 00:00
   
© 2012 Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. Сокуренко Олена Олексіївна.